ACTIEVOORWAARDEN | DUOO BRUSH

TREKPLEISTER ACTIE NIET GOED, GELD TERUG!

Tijdelijk krijg je bij aankoop van een Zenner DUOO Brush je aankoopbedrag* retour, indien je niet tevreden bent. Houd je aankoopbewijs bij de hand en volg onderstaande stappen:

HOE WERKT HET?

 1. Stuur je aankoopbewijs samen met de DUOO Brush, NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN naar ons antwoordnummer.
 2. Ons antwoordnummer is: Zenner Nieuw Vennep BV, o.v.v. Trekpleister actie niet goed, geld terug, antwoordnummer 1401, 2130 VL Nieuw Vennep in Nederland.

Het bedrag wordt binnen 28 dagen op je rekening teruggestort. Bewaar een kopie van het aankoopbewijs  totdat het geld op je rekening staat.

Heb je vragen over de actie? Stel deze dan via info@zenner.nl

* Alleen het aankoopbedrag van de DUOO Brushes wordt geretourneerd (de volgende artikelnummers vallen hieronder: 003936 en 003938)

 

Actievoorwaarden

Deze actie wordt georganiseerd door Zenner Nieuw Vennep BV., kantoorhoudende te Nieuw Vennep aan de Drachmeweg 151 (“Organisator”), ter promotie van de DUOO Brushes.

Onderstaande actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie `De DUOO Brush. Niet goed? Geld terug’, bij Trekpleister.

 1. Algemeen
  • Tijdens de actieperiode wordt de consument de mogelijkheid geboden om DUOO Brushes van Zenner te kopen, te herkennen aan de DUOO Brush verpakking. Indien consumenten om welke reden dan ook niet tevreden zijn over het product kan het aankoopbedrag via het antwoordnummer teruggevraagd worden.
  • Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden.
  • De deelnemende actieproducten zijn:
   • 003936 DUOO Brush roze-zwart
   • 003938 DUOO Brush zwart
  • Het betreft een tijdelijke actie.
  • De actieperiode loopt van 05-07-2021 tot en met maximaal 01-10-2021. Deelname aan de actie en dus retour vragen van het aankoopbedrag is na afloop van deze periode niet mogelijk.
  • Retournering van het vastgestelde bedrag is enkel mogelijk via een postinzending. Het actiebedrag wordt niet via andere kanalen geretourneerd en is niet inwisselbaar voor contant geld.
 2. Voorwaarden voor deelname
  • Om deel te kunnen nemen aan deze actie is een aankoopbewijs vereist.
  • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte inlevering van de gevraagde gegevens. Onvolledige of onjuiste inzendingen kunnen niet in behandeling worden genomen.
  • Deelnemers zijn gerechtigd om eenmaal gebruik te maken van deze actie (meer deelnames per persoon / bankrekening / huishouden zijn niet mogelijk). En met een maximum van één stuk van de deelnemende actieproducten.
  • Deelname is alleen mogelijk met een Nederlandse betaalrekening.
  • Deelname alleen door natuurlijke personen van 16 jaar en ouder.
  • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de Organisator alsmede degenen die (in)direct betrokken zijn bij de organisatie van deze actie.
 3. Betaling
  • Het refundbedrag wordt zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 28 dagen na ontvangst van de DUOO Brush en de gevraagde gegevens, op de opgegeven bank-of girorekening gestort. De betalingstermijn is een streeftermijn en geen fatale termijn.
  • De deelnemer dient het kopie van het aankoopbewijs te bewaren tot de betaling heeft plaatsgevonden. De Organisator kan (telefonisch) contact met de deelnemer opnemen voor extra controlevragen.
  • Indien er, naar het uitsluitende oordeel van de Organisator, een vermoeden van misbruik wordt geconstateerd zal er niet tot betaling worden overgegaan.
 4. Privacy
  • De persoonsgegevens worden verwerkt voor de afwikkeling van deze actie.
  • Door de Organisator verkregen persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden, tenzij de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
  • De deelnemer is er van op de hoogte dat de Organisator voor de goede afwikkeling van de actie (persoons)gegevens die van de deelnemer zijn verkregen verstrekt worden aan de betrokken bank- of giro-instelling van de deelnemer.
 5. Aansprakelijkheid
  • De Organisator of derden zijn niet aansprakelijk tegenover de deelnemer voor schade voortvloeiend uit deze actie en/of daarmee samenhangende (rechts)handelingen.
  • De Organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van de bank- of giro-instelling jegens de deelnemer.
  • Voor zover de Organisator aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade en gemiste besparingen).
  • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Organisator beperkt tot maximaal het vastgestelde aankoopbedrag waarop de deelnemer bij een correcte afwikkeling van de actie recht op zou hebben gehad.
  • Bovengenoemde beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing als er aan de zijde van de Organisator sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 6. Slotbepalingen
  • In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend de Organisator.
  • De Organisator is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
  • De Organisator is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
  • De Organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
  • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
  • Voor klachten die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot Zenner klantenservice via: info@zenner.nl
  • Per geldige deelname krijg je je aankoopbedrag retour.
  • Het aankoopbedrag is per variant bepaald ten tijde van de vastlegging van deze actievoorwaarden dd. 27-05-2021 en staat hieronder vermeld:
   • 003936 DUOO Brush roze-zwart                                                                                   €9,99
   • 003938 DUOO Brush zwart                                                                                            €9,99

 

ALGEMENE VOORWAARDEN | PRIJSVRAAG/WINACTIE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op off- en online dragers m.b.t. tot de prijsvraag van Zenner Nieuw Vennep B.V. (hierna te noemen Zenner). Door deelname aan de prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden.

Deelnemers jonger dan 18 verklaren toestemming van ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname. De deelnemer geeft correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag. Zenner kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn of haar identiteit.

Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Zenner en medewerkers van het organiserende reclamebureau.

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te trekken.

De winnaar geeft Zenner toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, foto’s of eventuele door de deelnemer geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag/modellenwedstrijd, inclusief film en foto’s van de prijsuitreiking zelf, te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media. De winnaar zal op verzoek van Zenner medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Zenner voor zover dit in redelijkheid verlangd mag worden.

Invulling van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Zenner kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de voorwaarden voor het gebruik van de prijs door de winnaar. Zenner is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

Zenner behoudt zich het recht voor deelnemers en hun inzendingen/foto’s te weigeren op grond van geldende normen en waarden ten opzichte van onder andere racisme en seksualiteit met betrekking tot het Nederlandse recht.

Over de uitslag en de toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen naar: Zenner, Postbus 42, 2150 AA in Nieuw Vennep, t.a.v. mw. S. van den Berg. De voorwaarden zijn gepubliceerd door Zenner op zenner.nl.

De uitslag wordt gepubliceerd op Zenner.nl en/of op de Facebook pagina van Zenner. De winnaar(s) wordt indien mogelijk per e-mail op de hoogte gesteld. De prijsuitreiking geschiedt binnen drie maanden na uitslag. Deze datum is bindend. Bij verhindering vervalt het recht op de prijs.