Actievoorwaarden Zenner

admin2Actie

Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de actie van Zenner Nieuw Vennep B.V. (hierna: ‘Zenner’).

1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie rondom de like en share acties van Zenner op Facebook.
b. De acties lopen telkens twee weken tenzij anders vermeld.

2. Deelname
a. Deelname aan de actie staat open voor een ieder, met in achtneming van hetgeen hierna onder punt b tot en met e is bepaald en met uitzondering van de hierna onder punt f en g genoemde personen.
b. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen schriftelijke toestemming van hun ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen. Deelnemers dienen correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de actie te verschaffen. Zenner kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn of haar identiteit.
c. De deelname aan de acties zijn gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar www.zenner.nl zijn voor rekening van de deelnemer.
d. Iedere deelnemer kan een keer aan de actie deelnemen.
e. Deelname aan de acties houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Zenner behoudt zich het recht voor om deelnemers op enig moment van deelname uit te sluiten (of de prijs niet uit te keren), wanneer Zenner van mening is dat de betreffende deelnemer deze actievoorwaarden heeft overtreden.
f. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig in Nederland of België zijn of zonder verblijfplaats in Nederland of België.
g. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Zenner, alsmede een ieder die werkzaam is bij het organiserende reclamebureau of anderszins op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

3. Speelwijze actie
a. De deelnemers maken kans op het winnen van een prijs wanneer zij de actie hebben ‘geliked en geshared’. Bij eventuele onenigheid over het moment van verzending c.q. ontvangst van de inzending, is het oordeel van Zenner bindend.
b. Een door Zenner samengestelde jury kiest een winnaar.
c. De winnaar wordt uiterlijk na één week na het einde van de actie bekend gemaakt op de Facebook pagina van Zenner: www.facebook.com/zennervoorhaar.
d. De prijs is niet overdraagbaar, noch inwisselbaar voor geld of andere producten ( of diensten) van Zenner.
e. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs (of aan de prijs verbonden voorwaarden) binnen één maand na bekendmaking, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Zenner is alsdan gerechtigd om een andere winnaar conform het hiervoor onder punt b bepaalde te kiezen c.q. aan te wijzen.
f. Over de uitslag en de (toekenning van de) prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Prijs/uitkering van de prijs
a. De prijs bestaat uit een goodiebag of waardecheque en wordt aan de winnaar toegezonden.
b. De prijs wordt op rekening van Zenner – maar voor risico van de prijswinnaar – verzonden naar het bij Zenner bekend gemaakte (huis)adres.

5. Aansprakelijkheid
a. Zenner en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn jegens deelnemers (of derden) niet aansprakelijk voor enige ( directe of indirecte) schade – hoe ook genaamd en in welke omvang dan ook – voortvloeiend uit of verband houdend met deelname aan deze acties.
b. Zenner is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor eventuele gebreken in – of oneigenlijk gebruik van de door haar te verstrekken prijzen. Zenner verleent, zover rechtens mogelijk, geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

6. Verwerking persoonsgegevens
De deelnemers (en meer specifiek: de winnaar) geeft Zenner uitdrukkelijk toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, de foto’ s en/of anderszins door de deelnemer geleverde bijdrage(n) ten behoeve van de actie te gebruiken bij promotionele activiteiten rondom de actie, alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar (via alle media).

7. Slotbepalingen
a. Alle auteurs- en/of andere I.E. rechten op de inhoud van de website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie komen toe aan Zenner.
b. Zenner is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
c. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist Zenner.
d. Op de rechtsverhouding tussen Zenner en de deelnemers aan de actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.